Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de voetregel

Algemene Gebruiksvoorwaarden

MULTIMEDIA

Onze Website www.spoticar.be of www.spoticar.lu (hierna « de Website ») is geoptimaliseerd voor Firefox Mozilla vanaf versie 3.0 en Chrome. De optimale beeldresolutie is 1280 x 1024 pixels. Sommige onderdelen van deze website maken gebruik van de Flash 8 plug-ins.

De website is compatibel met de volgende browsers & plug-ins:

• Firefox Mozilla 3.0

• Internet Explorer 7, 8 en 9

• Safari 3.2

• Chrome

• Flash 8

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE 

De Website is alleen bestemd voor persoonlijk informatief gebruik. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden en aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De gebruiker die zich aanmeldt en surft op de website wordt verondersteld de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en in hun geheel aanvaard te hebben.

De Website wordt gepubliceerd door 

PEUGEOT

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 €

Identificatienummer : FR 75642050199, 642 050 199 R.C.S. Nanterre – APE 7010Z

N° SIRET : 642 050 199 01030

Maatschappelijke zetel: 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison

Telefoon : 01 55 94 81 00

Voor inlichtingen of klachten in verband met het gebruik van deze Website kunt u terecht bij:

Stellantis Belux N.V. (invoerder en adverteerder)
Klantenrelaties
Bourgetlaan, 20
1130 BRUSSEL

Of via het telefoonnummer +32 (0)2 206 68 00

Web hosting:
Stellantis SA
Bâtiment PZ 03
42 rue Jean-Pierre Timbaud
78 307 Poissy Cedex
France

1. Intellectuele eigendomsrechten

Stellantis Belux N.V. wenst de gebruikers van de Website erop attent te maken dat een groot aantal elementen van de Website beschermd zijn door:

1. het auteursrecht, zoals o.a. foto's, artikels, tekeningen, animaties, ...;

2. en/of het tekeningen- en modellenrecht: dit geldt met name voor de wagenmodellen die op de Website verschijnen;

3. en/of het merkenrecht: zoals in het bijzonder het merk 'Peugeot' en de merken van de automodellen die op de website verschijnen.

Deze beschermde elementen zijn de exclusieve eigendom van Stellantis Belux N.V. of van derden die hun toestemming hebben gegeven aan Stellantis Belux N.V. om ze te gebruiken.

Elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welk procedé en op om het even welke drager (papier, digitaal, ...) is verboden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stellantis Belux N.V., behoudens de uitzonderingen vermeld in de artikelen XI.189 tot XI.193 Wetboek Economisch Recht. Elke inbreuk op het auteursrecht, tekeningen- en/of modellenrecht en/of merkenrecht kan leiden tot een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 tot 100.000 euro of tot één van deze straffen.

2. Product- en diensteninformatie

De online raadpleegbare teksten en afbeeldingen hebben betrekking op de technische kenmerken op het moment waarop die op de website geplaatst worden of waarop de betrokken webpagina’s bijgewerkt worden.

De op de Website gepresenteerde wagenuitrusting is standaard of optioneel, afhankelijk van de versie. 

Aangezien Stellantis Belux N.V. constant werkt aan productverbetering, kunnen de voertuigen qua specificaties, apparatuur, opties en kleuren op elk moment veranderingen ondergaan. Overigens staat de huidige stand van de technologie geen 100% waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren toe.

De modellen en/of versies die op deze Website gepresenteerd worden, samen met de daartoe behorende uitrustingen, opties en onderdelen zijn bestemd voor de Belgische en Luxemburgse markt. Ze variëren van land tot land en zijn bijgevolg niet overal ter wereld beschikbaar.

De informatie die op de Website wordt verstrekt is van algemene aard en heeft hoe dan ook geen enkele contractuele waarde.

Overigens komen alle vermelde prijzen overeen met de door de fabrikant aanbevolen adviesprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg. Deze prijzen zijn niet bindend, noch voor Stellantis Belux N.V., noch voor haar dochtermaatschappijen, noch voor haar commercieel netwerk.

Let op dat de verkoop of de reservering van een wagen slechts effectief wordt vanaf het moment dat de bijbehorende bestel- of reserveringsbon ondertekend is.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat Stellantis Belux N.V. weliswaar webpagina’s host die een overzicht geven van de voorraad in de verschillende verkooppunten, doch dat zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan. Elk afzonderlijk verkooppunt draagt immers verantwoordelijkheid voor de inhoud en de update van alle webpagina’s die betrekking hebben op de eigen voorraad, de te koop aangeboden voertuigen, de aangekondigde prijzen en de beschikbaarheid.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het Stellantis distributienetwerk onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door Stellantis Belux N.V. georganiseerde acties. Zij alleen dragen de verantwoordelijkheid over de informatie die zij via deze Website verspreiden.

3. Schatting van de overnamewaarde

Indien de gebruiker een voertuig wil laten overnemen, kan hij online op de Site een indicatieve schatting van het voertuig vragen. 

Om een schatting van de overnamewaarde te verkrijgen, moet de gebruiker in de daartoe voorziene formulieren op de Site volledige, gedetailleerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie verstrekken over het voertuig en zijn kenmerken, alsook over zijn identiteit en de manieren om contact met hem op te nemen. 

De mededeling van deze beoordeling verplicht het verkooppunt niet om de tweedehandswagen over te nemen, noch het schattingsbedrag te betalen. De gebruiker die geïnteresseerd is in een tweedehandsvoertuig dat op de Site wordt aangeboden en die van een overnamebod op zijn voertuig wenst te genieten, moet dus met zijn tweedehandsvoertuig naar het verkooppunt gaan om daar een definitief overnamebod te vragen, alvorens het tweedehandsvoertuig eventueel te bestellen in het verkooppunt. 

De schatting van de overnamewaarde zal aan de gebruiker worden meegedeeld op voorwaarde dat deze zich ertoe verbindt de Algemene Voorwaarden van de overnamedienst na te leven, die terug te vinden zijn op deze website, op het adres: https://admin.spoticar.be/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden

4. Reservering van een voertuig op de site

Een selectie van de voertuigen op spoticar.be, kunnen worden gereserveerd.

In het geval dat de gebruiker vraagt om een voertuig dat op de Site wordt aangeboden te reserveren, wordt de beschikbaarheid van dit voertuig gecontroleerd; deze verificatie van de beschikbaarheid is noodzakelijk, omdat de voertuigen die op de Site worden gepresenteerd ook te koop worden aangeboden in fysieke verkooppunten:

  • De beschikbaarheid van bepaalde voertuigen kan in realtime worden gecontroleerd; als het voertuig niet beschikbaar is, kan deze niet online worden gereserveerd; als het voertuig beschikbaar is, kan de gebruiker het reserveren; hij wordt vervolgens verzocht deze algemene gebruiks- en reserveringsvoorwaarden op de Site goed te keuren, en moet ermee instemmen dat het verkooppunt opnieuw contact met hem opneemt als onderdeel van zijn verzoek;
  • De beschikbaarheid van andere voertuigen moet door het verkooppunt worden bevestigd voordat het voertuig online kan worden gereserveerd:
    • de gebruiker krijgt een e-mail om de beschikbaarheid van het voertuig te bevestigen, hem te informeren dat het voertuig niet beschikbaar is, of hem te informeren dat de verificatie niet succesvol was;
    • in geval van bevestiging van de beschikbaarheid van het voertuig voor de gebruiker, heeft deze laatste 24 uur vanaf ontvangst van de bevestigingsmail om, indien hij dat wenst, zijn reservering op de Site te bevestigen. De gebruiker die zijn reservering wil bevestigen, wordt gevraagd deze algemene gebruiks- en reserveringsvoorwaarden op de Site goed te keuren en moet ermee instemmen dat het verkooppunt opnieuw contact met hem opneemt als onderdeel van zijn verzoek.
    • indien het voertuig niet beschikbaar is, neemt het verkooppunt opnieuw contact op met de gebruiker om hem op zijn verzoek een alternatief aan te bieden;
    • indien het verkooppunt de beschikbaarheid van het voertuig niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen bevestigen, wordt door het verkooppunt contact met de gebruiker opgenomen om dit telefonisch te bevestigen.

Om er zeker van te zijn dat de gebruiker serieuze interesse heeft, is de reservering afhankelijk van het feit dat de gebruiker toestemming geeft voor een pre-autorisatie te geven van € 100 per bankkaart op de Website. Deze autorisatie verbruikt maximaal € 100 van de limiet van de kaart van de gebruiker, maar dit bedrag wordt niet daadwerkelijk afgeschreven. In alle gevallen vervalt de autorisatie automatisch na een periode van 7 dagen en vervolgens dit bedrag opnieuw beschikbaar op zijn bankkaart.

Zodra de reservering door de gebruiker is bevestigd, ontvangt hij per e-mail een bevestiging van zijn reservering. Het verkooppunt dat het gereserveerde voertuig aanbiedt, neemt vervolgens contact op met de gebruiker om een afspraak te maken op het verkooppunt om het voertuig te bestellen. Het voertuig blijft vanaf dit contact gedurende een periode van 3 dagen gereserveerd voor de gebruiker. De gebruiker blijft volledig vrij om het gereserveerde voertuig wel of niet te bestellen.

Tijdens de bestelafspraak krijgt de gebruiker de gelegenheid het gereserveerde voertuig te inspecteren. Indien de gebruiker binnen de bovengenoemde periode van 3 dagen geen bestelling voor het voertuig heeft geplaatst, kan het gereserveerde voertuig opnieuw ter reservering en verkoop worden aangeboden. Het bestelformulier, dat indien nodig op het verkooppunt wordt ondertekend, bevat alle verkoopvoorwaarden en in het bijzonder de leveringsdatum van het voertuig.

5. Persoonsgegevens en cookies

Stellantis Belux N.V. respecteert uw privacy. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

6. Hypertekst koppelingen

Er mag geen hyperlink worden opgezet van een website van een derde naar deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis Belux N.V..

In elk geval is Stellantis Belux N.V. op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op websites waaraan deze website zou zijn gekoppeld door middel van hyperlinks of enig ander type koppeling.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Website en de huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Waals-Brabant.

8. Wachtwoordbeheer

Stellantis Belux N.V. biedt de gebruiker toegang tot haar diensten via verschillende ruimtes op de Website. Om toegang te krijgen tot deze ruimtes, moet de gebruiker zijn e-mailadres, naam, achternaam en postcode invoeren en vervolgens een wachtwoord kiezen. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker dient de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. De gebruiker is, als zodanig, verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan Stellantis Belux N.V. op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze ruimten en / of het wachtwoord.

De gebruiker moet Stellantis Belux N.V. informeren over elk frauduleus gebruik van zijn wachtwoord of deze ruimte en dient steeds de verbinding te verbreken na elke raadpleging van deze Website.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

De gebruiker gebruikt deze Website onder zijn volledige en exclusieve verantwoordelijkheid. Stellantis Belux N.V., haar dochtermaatschappijen en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade als gevolg van het gebruik van deze Website of Websites die eraan gekoppeld zijn.

Stellantis Belux N.V. vestigt de aandacht van de gebruiker erop dat bepaalde producten of diensten die op deze Website worden aangeboden, het voorwerp kunnen uitmaken van specifieke voorschriften of zelfs beperkingen en / of verbodsbepalingen in welbepaalde landen.

De gebruiker moet er bijgevolg voor zorgen dat de wet van het land waaruit hij de verbinding maakt de raadpleging van de Website toelaat

10. Aanpassingen

Stellantis Belux N.V. behoudt zich het recht voor om de huidige algemene gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten die op de site worden voorgesteld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers die huidige algemene gebruiksvoorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen.

11. Informatie met betrekking tot financiering

Alle offertes inzake financiering op deze Website zijn afhankelijk van de aanvaarding van het dossier door: PSA Finance Belux NV (kredietgever)), Bourgetlaan, 20 - 1130 BRUSSEL.

Vermits de offertes en de barema’s kunnen onderworpen worden aan voorwaarden en in alle gevallen afhankelijk zijn van de goedkeuring van het dossier door Peugeot Financial Services - PSA Finance Belux NV, zijn de gegevens die op de Website voorkomen niet contractueel noch bindend en kan de inschrijving op deze Website niet gelijkstaan met een aanbod van financiering.

Enkel uw aanvaarding, door uw handtekening, van een voorlopig financieringsaanbod en de overmaking aan een lid van het Stellantis-netwerk, waarmee u in verbinding bent van de gevraagde documenten betreffende uw identiteit en uw vermogenssituatie, laat Peugeot Financial Services - PSA Finance BeLux NV toe om uw verzoek al dan niet goed te keuren.

Cookies accepteren