Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de voetregel

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERNAMEDIENST

Welkom op de website  www.spoticar.be en www.spoticar.lu (hierna “de Website” genoemd) gepubliceerd door Stellantis Belux N.V. (hierna genoemd "Stellantis"), vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 20 bus 2, 1130 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0403461107

De webmaster van de Website kan worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres webmaster.belux@peugeot.com of op het telefoonnummer 078/15 16 15.

De website wordt gehost door Stellantis Belux N.V.

De commerciële website is geoptimaliseerd voor gebruik met Firefox Mozilla 3.0 en hoger, alsook met Chrome. De optimale definitie is 1280 x 1024 pixels. Bovendien maken sommige delen van de website gebruik van de Flash 8-plug-ins.

De website is compatibel met de volgende versies van browsers & plug-ins:

• Firefox Mozilla 3.0

• Internet Explorer 7 en volgende

• Safari 3.2

• Chrome

• Flash 8

 

1. Definities

Website: verwijst naar de website die toegankelijk is op het adres www.spoticar.be of www.spoticar.lu

Algemene voorwaarden: verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden voor de overnamedienst die door de Website wordt aangeboden.

Elementen: verwijst naar de volledige inhoud van de pagina’s van de overnamedienst van de Website en van de elementen, met name de informatie en de resultaten die Stellantis op de Website aan de Gebruikers verstrekt

Verkooppunt: verwijst naar elk verkooppunt dat lid is van de netwerken “Peugeot Occasions”, “Citroën Select”, “Opel Certified Used Cars”, “DS Certified” of “Spoticar”, dat deelneemt aan de door de Website aangeboden dienst en dat geïnteresseerd kan zijn om het Voertuig van de Gebruiker te kopen.

Gebruiker: verwijst naar elke particulier, natuurlijke persoon, die de Website gebruikt en zijn Voertuig wil laten schatten met het oog op de eventuele overdracht ervan aan een Verkooppunt.

Voertuig: verwijst naar de tweedehandswagen die sinds minstens 6 maanden eigendom is van de Gebruiker (cf. inschrijvingsbewijs), waarvoor deze laatste op de Website een schatting wenst te krijgen van zijn overnamewaarde door een Verkooppunt. X alg voorwaarden vw 

Enkel voertuigen tot 10 jaar en/of met minder dan 150.000 km kunnen op de Website worden geschat.

2. DOEL

Dit document vormt de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de overnamedienst die door de Website wordt aangeboden.

Het doel ervan is het bepalen van de voorwaarden voor de raadpleging van de overnamedienst van de Website en de elementen ervan door de Gebruiker en voor het in contact brengen van een Gebruiker met een verkooppunt. Er wordt verduidelijkt dat het gebruik van de overnamedienst van de Website en de raadpleging van de elementen afhankelijk zijn van de naleving door de Gebruiker van alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

De Website biedt een dienst aan voor de schatting van de overnamewaarde van tweedehandsvoertuigen, met als doel de verkoop van deze voertuigen door particuliere verkopers te vergemakkelijken en hen in contact te brengen met een Verkooppunt.

De Gebruiker erkent dat de overnamewaarde van zijn Voertuig louter ter informatie door de Website wordt verstrekt en dat deze waarde noch de Website, noch Stellantis, noch de Verkooppunten, noch enige andere potentiële koper, al dan niet professioneel, van tweedehandsvoertuigen verbindt.

In geen geval zijn de Website en Stellantis zelf kopers of verkopers van voertuigen. Door de Website te gebruiken, verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe de Algemene Voorwaarden na te leven, die hij nu reeds uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden. Stellantis kan nooit aansprakelijk worden gesteld, met name in geval van onenigheid tussen een Gebruiker en een Verkooppunt over de elementen en in het bijzonder over de resultaten verstrekt door de Website, en/of in geval van een eventueel verlies of schade die het gevolg is van een verkoopovereenkomst die rechtstreeks wordt opgesteld tussen de Gebruiker, de verkoper van zijn Voertuig en een Verkooppunt.

3. WIJZIGING, BIJWERKING EN AANVAARDING

Stellantis stelt de elementen ter beschikking van de Gebruiker op voorwaarde dat deze laatste zich ertoe verbindt deze Algemene Voorwaarden na te leven.

Stellantis behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en alle elementen op de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruikers die deze Algemene Voorwaarden moeten raadplegen telkens wanneer ze verbinding maken met de Website om kennis te nemen van de laatste geldende versie.

In ieder geval impliceert de eenvoudige raadpleging van de elementen en het gebruik van de Website door de Gebruiker de aanvaarding zonder voorbehoud door laatstgenoemde van de Algemene Voorwaarden in hun laatste versie.

4. WERKING VAN DE WEBSITE

Om een schatting te krijgen van de overnamewaarde van het Voertuig dat hij wenst te verkopen, moet de Gebruiker alle door de Website vereiste velden invullen door gedetailleerde informatie te verstrekken, met name over zijn identiteit en over de kenmerken en de staat van het Voertuig.

Er wordt hier aan herinnerd dat de overnamedienst van de Website enkel openstaat voor particulieren, eigenaars van een Voertuig waarvoor zij een schatting van de overnamewaarde wensen te krijgen.

5. SCHATTING DOOR DE WEBSITE VAN DE OVERNAMEWAARDE VAN HET VOERTUIG

Elke opzettelijke of onopzettelijke fout in de door de Gebruiker verstrekte informatie zou leiden tot een verkeerde schatting, die dus niet zou kunnen worden gebruikt door de Gebruiker en het Verkooppunt.

Indien een menselijke fout of computerfout, vastgesteld door Stellantis, zou leiden tot een onjuiste schatting van de overnamewaarde van het Voertuig, zal Stellantis de Gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen na vaststelling van de fout.

In geen geval kan Stellantis aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde schatting ten gevolge van een menselijke fout of computerfout.

6. VALIDATIE VAN DE SCHATTING

Om een schatting van de overnamewaarde te verkrijgen, moet de Gebruiker in de daartoe voorziene formulieren op de Website volledige, gedetailleerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie verstrekken over het Voertuig en zijn kenmerken, alsook over zijn identiteit en de manieren om contact met hem op te nemen.

De indicatieve schatting zal zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker worden overgemaakt per e-mail op het door hem opgegeven e-mailadres van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur.

Deze schatting zal geldig zijn gedurende 10 (tien) dagen na de verzending ervan. 

Indien de Gebruiker zijn Voertuig wenst te verkopen aan een van de Verkooppunten, moet hij zijn Voertuig samen met de documenten op zijn naam en alle andere documenten die hierna gevraagd worden aan een van de Verkooppunten voorleggen binnen de gestelde termijn van 10 (tien) dagen na de verzending van de schatting per e-mail.

Na de voornoemde termijn van 10 (tien) dagen kan een nieuwe schatting van de overnamewaarde van het Voertuig worden uitgevoerd. Ze kan ofwel op de Website worden uitgevoerd door de eigenaar van het Voertuig ofwel rechtstreeks door het Verkooppunt op het moment van de inspectie van het Voertuig.

Een significant verschil in een van de gegevens met betrekking tot het Voertuig (met name model, type, versie, motorisering, kilometerstand op de teller, kleur, opties enz.) tussen de schatting van de waarde op de Website en de presentatie van het Voertuig bij een Verkooppunt voor een fysieke expertise, zal automatisch de schatting van de Website annuleren en een nieuwe schatting vereisen. Wat de kilometerstand betreft, vormt elk verschil van meer dan 100 (honderd) kilometer tussen de onlinebeschrijving van het Voertuig op de Website en de werkelijke kilometerstand tijdens de fysieke inspectie van het Voertuig door het Verkooppunt een significant verschil in de zin van deze clausule.

7. FYSIEKE INSPECTIE VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VERKOOPPUNT

Indien de Gebruiker zijn Voertuig wenst te verkopen aan een Verkooppunt, moet hij zich hiervoor fysiek met zijn Voertuig naar een van de Verkooppunten begeven, met name voor een gratis fysieke inspectie van het Voertuig. Deze inspectie is met name bedoeld om na te gaan of het Voertuig op alle punten overeenstemt met de informatie die de Gebruiker online op de Website heeft verstrekt.

Het Verkooppunt zal overgaan tot een uitgebreide inspectie van het Voertuig en de staat ervan. Tijdens deze inspectie, die volledig gratis is voor de eigenaar van het Voertuig, aanvaardt deze laatste dat zijn Voertuig onderworpen wordt aan verschillende onderzoeken, met name:

• een controle van de staat van de lak en de motorolie;

• een test op de weg van een afstand van maximaal 50 (vijftig) kilometer;

• de analyse van de onderhoudshistoriek (gedocumenteerd door het onderhoudsboekje en de bijbehorende facturen);

• een controle van de eigendomstitel van het Voertuig, van de inschrijving ervan in de databanken die door de constructeurs, de FOD Binnenlandse Zaken of de verzekeraars ter beschikking van het Verkooppunt worden gesteld.

Na afloop van deze fysieke inspectie kan het Verkooppunt, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, en indien het dit nodig acht, overgaan tot of laten overgaan tot een grondige mechanische expertise van het Voertuig binnen een maximumtermijn van 48 (achtenveertig) werkuren na de fysieke inspectie van het Voertuig. Hier wordt verduidelijkt dat het Verkooppunt tijdens de inspectie en, indien van toepassing, tijdens de expertise van het Voertuig, volledig verantwoordelijk is voor de bewaring van het Voertuig en volledig aansprakelijk is voor alle schade die het zou kunnen lijden.

8. BEPALING VAN DE OVERNAMEWAARDE VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VERKOOPPUNT

Eerst en vooral wordt er hier aan herinnerd dat het Verkooppunt op geen enkele manier gebonden is door de schatting van de overnamewaarde die door de Website voor het Voertuig wordt verstrekt.

De resultaten van de fysieke inspectie (en in voorkomend geval van de bijkomende expertise) zullen het Verkooppunt in staat stellen om, indien het dit wenst, aan de eigenaar van het Voertuig een overnamewaarde voor te stellen die gelijk is aan, lager of hoger is dan de schatting van de Website. Deze laatste kan met name worden verlaagd indien:

• het Voertuig niet exact overeenstemt met de beschrijving van de Gebruiker op de Website, of indien

• de op het Voertuig uitgevoerde fysieke inspectie gebreken aan het licht heeft gebracht die niet online op de Website werden beschreven.

De eigenaar van het Voertuig is dan volledig vrij om deze nieuwe schatting van de overnamewaarde door het Verkooppunt te aanvaarden of te weigeren.

9. LEVERING EN BETALING VAN HET VOERTUIG

Indien de eigenaar van het Voertuig de door het Verkooppunt bepaalde overnamewaarde van het Voertuig aanvaardt, beschikt hij over een maximumtermijn van 48 (achtenveertig) werkuren om zijn Voertuig in dezelfde staat en met maximaal 50 (vijftig) kilometers meer op de teller dan bij de op het Voertuig uitgevoerde inspectie en/of expertise te leveren aan het Verkooppunt, binnen de openingsuren van het Verkooppunt.

Het Voertuig moet op eigen kosten door de eigenaar aan het Verkooppunt worden geleverd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, mag het Verkooppunt het Voertuig in geen geval op een andere plaats dan in zijn lokalen in bezit nemen.

Bij de levering en bij de verkoop van het Voertuig moet de eigenaar alle hieronder niet-uitputtend opgesomde documentatie van het Voertuig overhandigen aan het Verkooppunt:

• het inschrijvingsbewijs

• de originele gelijkvormigheidsattesten

• het onderhoudsboekje en de bijbehorende facturen

• informatie over de eventuele garantie van het Voertuig

• de gebruikershandleiding van het Voertuig en van de elektronische apparatuur

• alle sleutelsets van het Voertuig (minimaal 2 (twee))

• de veiligheidscodes van de elektronische apparatuur

• de updateschijf van de gps, indien van toepassing

Er wordt aan herinnerd dat alleen de eigenaar van het Voertuig, zoals vermeld in het inschrijvingsbewijs van het Voertuig, naar behoren geïdentificeerd door 2 (twee) identiteitsbewijzen met foto, waaronder een identiteitskaart of een paspoort, en die zijn woonplaats kan bewijzen met een officieel document, aanvaard kan worden als verkoper van het Voertuig. Hij moet dan al deze bewijsstukken meenemen bij de verkoop van het Voertuig en ze voorleggen aan het Verkooppunt.  

Indien de eigenaar van het Voertuig de overnamewaarde aanvaardt die wordt voorgesteld door het Verkooppunt en het Voertuig samen met de hierboven vermelde documenten wordt geleverd, ondertekenen de eigenaar van het Voertuig en het Verkooppunt een verkoopovereenkomst die onderworpen is aan de overnamevoorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Tot de ondertekening door beide partijen van deze verkoopovereenkomst blijven de eigenaar van het Voertuig en het Verkooppunt volledig vrij om de verkoop en daarmee de aankoop van het Voertuig te aanvaarden of te weigeren.

De betaling van het Voertuig door het Verkooppunt aan zijn eigenaar zal, naar keuze van het Verkooppunt, gebeuren per cheque of via overschrijving rechtstreeks op een rekening op naam van de eigenaar van het Voertuig, uitsluitend tegen overhandiging van alle hierboven bedoelde documentatie, van de overnameovereenkomst die naar behoren ondertekend is door het Verkooppunt en de eigenaar van het Voertuig en van de voornoemde identiteits- en domiciliëringsbewijzen.

10. VOERTUIG DAT HET VOORWERP IS VAN EEN FINANCIERING

De verkoop van een Voertuig dat het voorwerp is van een financiering is mogelijk, op voorwaarde dat alle originelen van de documenten betreffende de financiering die nog verschuldigd is op het Voertuig worden voorgelegd op het moment van de presentatie ervan aan het Verkooppunt.

Het Verkooppunt dat het Voertuig met kennis van zaken heeft gekocht, zal, indien hij dat wenst, de eigenaar-verkoper van het Voertuig bijstaan in de stappen bij zijn financieringsinstelling.

Indien het nog te betalen kredietbedrag hoger zou zijn dan de overeengekomen overnamewaarde, is de eigenaar van het Voertuig het verschil verschuldigd tussen de overnamewaarde en het nog verschuldigde bedrag op het Voertuig, dat hij bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst aan het Verkooppunt moet betalen per bankcheque of via een bankoverschrijving.

Het Verkooppunt zal de eigenaar-verkoper van het Voertuig eventueel bijstaan bij de administratieve stappen die noodzakelijk zijn voor de opheffing van het pand bij zijn financieringsinstelling. Ter informatie wordt verduidelijkt dat deze stappen 10 (tien) tot 15 (vijftien) dagen kunnen duren, in sommige gevallen zelfs langer. De eigenaar-verkoper van het Voertuig wordt ervan op de hoogte gebracht dat het niet opheffen van het pand op het Voertuig voor het Verkooppunt een oorzaak zal vormen voor de annulering van de verkoopovereenkomst van het Voertuig.

11. VERANTWOORDELIJKHEID VAN Stellantis 

Stellantis kan niet om welke reden dan ook, en zonder dat deze lijst beperkend is, aansprakelijk gesteld worden in geval van wijziging, opschorting of onderbreking van de Website en/of toegang tot de elementen.

Indien een Verkooppunt een commerciële offerte of een voorstel voor overname van het Voertuig naar het e-mailadres van de Gebruiker stuurt, is dit Verkooppunt als enige verantwoordelijk voor deze offerte, waarbij Stellantis hiervoor in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

Indien de Website de Gebruiker in contact zou brengen met een Verkooppunt, kan Stellantis evenmin aansprakelijk worden gesteld indien het Verkooppunt niet beantwoordt aan de vragen en behoeften van de Gebruiker.

Het in contact brengen heeft geen bindende waarde voor Stellantis.

 

Cookies accepteren